20.12.2011

Ett stipendium för EiRA-medlemmar från LM Informationstjänst

Vill du delta i en nationell eller internationell konferens, studiebesök eller utbildning som kommer att ge dig ett utbyte när det gäller kunskapsutveckling eller omvärldsbevakning?

EiRA har tillsammans med LM Informationstjänst instiftat ett stipendium som är avsett att bidra till ökad kunskap inom sjukhusbibliotekens verksamhetsområde. Stipendiet delas ut en gång om året och är på 10.000 kr. Ansökningstiden för stipendiet slutar den 31 januari 2012. 

Läs hur årets vinnare använde stipendiet för kunskapsutveckling.

Formalia:

  • Ansökan kan göras av sjukhusbibliotekarier och beloppet är 10 000 kr.
  • Ansökan görs i fri form genom att skriva ett brev med summering på en halv sida, kort Curriculum Vitae samt beskrivning av nuvarande arbetssituation, arbetsplats.
  •  I ansökan anges vad man vill ha pengar till, samt en beskrivning av konferensen, utbildningen eller övrigt som man vill delta i.

Stipendiaten ska avlägga en rapport efter utbildningen, vari man ska dela med sig av de erfarenheter och kunskaper man fått genom nyttjandet av stipendiet. Stipendiaten ska presentera sina erfarenheter på en EiRA-konferens eller på någon av träffarna för EiRAs kontaktmannagrupp.

Rapporten bör innehålla minst följande element:

  • Presentation av resan generellt
  • Kortfattad presentation om nätverkande, möten och  intressanta personer/föreläsare
  • Vilka praktiska kunskaper går att applicera på den egna arbetsplatsen/ generellt?
  • Vad var mest lärorikt samt vilka förändringar kan det leda till i ert dagliga arbete?

Ansökan ska vara EiRAs förvaltningsgrupp tillhanda senast sista januari 2012. Det går bra att använda e-post. Förvaltningsgruppen går sedan igenom ansökningarna och meddelar under mars månad vem/vilka som har blivit den/de första EiRA-stipendiaten/stipendiaterna.

En rapport ska samtidigt tillgängliggöras på Ineras hemsida. LM Informationstjänst kommer verka för att sprida kunskapen om sjukhusbibliotek, deras verksamhet och stipendiet överlag.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Till

Förvaltningsgruppen för EiRA