23.6.2011

Nordisk undersökning: Ökad användning av e-resurser ställer högre krav på användarvänlighet

Enligt en undersökning som LM Informationstjänst har genomfört kräver kunderna att bibliotekens samlingar och tekniska lösningar ska vara mångsidiga och enkla att använda. Det blir allt vanligare att kunderna självständigt söker efter information eller använder biblioteket på distans. Undersökningen kartlade förändringarna inom bibliotekssektorn i Norden samt relationerna mellan akademiska och vetenskapliga bibliotek och förmedlare av informationsmaterial i Finland, Sverige och Norge.

E-resurserna håller på att bli en viktigare informationskälla än tryckt material, särskilt inom akademiska och forskningsinriktade bibliotek. Sett över hela Norden trodde mer än 70 % av svarandena i undersökningen på en väsentlig ökning i användningen av e-resurser.

Förändringar inom bibliotekssektorn i Norden

Den kraftigt ökande användningen av e-resurser vid sidan av tryckt material medför utmaningar som berör inköp, administration och användning av resurserna. I Sverige tror exempelvis mer än hälften (60 %) av biblioteken att utvecklingen kommer att påverka de sätt material används på i och med att användningen av elektroniska läsplattor och distansanvändningen av material ökar kontinuerligt. Kraven på självständig informationssökning innebär att bibliotekens behov av att utbilda både sin personal och sina kunder ökar.

I Sverige tror 65 % av biblioteken och i Norge och Finland 83 % av biblioteken att utbildningsbehovet kommer att öka under de närmaste åren.

Utvecklingen ställer allt högre krav på användarvänligheten hos de tekniska tjänsterna. Användarmiljön har förändrats och användarna behöver handledning för att korrekt hitta och söka i resurserna. Mer än hälften av svarandena i Finland, Sverige och Norge tror att kunderna i framtiden allt oftare kommer att be bibliotekspersonalen om hjälp med att hitta rätt material, eftersom utbudet ökar både avseende förvärvade och öppna källor.

Yrkeskunskap ett av de viktigaste kriterierna vid valet av informationsförmedlare

Biblioteken  förväntar sig service och kompetens på en hög nivå vid valet av förmedlare. Förmedlaren måste kunna utvärdera materialets innehåll och kvalitet, samt att biblioteken önskar också support för de tekniska lösningarna. Denna åsikt delas av 83 % av svarandena i Finland och 79 % i Sverige och i Norge. I Finland lyfte man fram betydelsen av en lokalt förankrad kundservice som betjänar på kundernas eget modersmål (86 %). Biblioteken i Sverige (94 %) poängterade fungerande tekniska lösningar och nåbar teknisk support. 

Gemensamt för biblioteken i Finland, Sverige och Norge är önskan om att användningen av både elektroniskt och tryckt material ska vara smidig och enkel: sett över hela Norden ansåg mer än 90 % av biblioteken att det är viktigt eller mycket viktigt att materialet är enkelt att använda.

 

Undersökningen genomfördes i Finland i augusti 2010 och i Sverige och Norge i mars 2011. Enkäten besvarades av totalt nästan 300 svaranden i Finland, Sverige och Norge, av vilka största delen representerade akademiska och vetenskapliga bibliotek samt specialbibliotek.

Vill du veta mer? Kontakta oss.