DATASKYDDSBESKRIVNING - LibNet användare

Registeransvarig

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-post:
FO-nummer: 1935926-7

Ansvarsperson för registret och/eller kontaktperson 

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-post: 
FO-nummer: 1935926-7
 

Registrets namn

Användarregister för webbplatsen Libnet.fi som upprätthålls av LM Tietopalvelut Oy. 

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Personuppgifter som sparats i användarregistret för LibNet.fi används för hantering av kundprenumerationer och för att kontakta användarna. 

Dessutom måste användare av LibNet.fi vid prenumerationer fylla i data som innehåller personuppgifter, som sedan sparas i LM Tietopalvelut Oy:s kundregister (se dataskyddsbeskrivningen för LM Tietopalvelut Oy:s kundregister). 

Personuppgifternas bevaringstid

Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att hantera den registrerades kundrelation. Uppgifterna raderas när den lagstadgade bevaringstiden löper ut. 

Registrets persongrupper och datainnehåll

I registret samlas grundläggande uppgifter om de registrerade, till exempel:

-                           e-post

-                           förnamn

-                           efternamn

-                           yrke

-                           telefon

-                           fax

-                           adress

-                           våning

-                           rum

Regelbundna informationskällor

Uppgifter lämnade av användaren.

Regelbunden överlåtelse av uppgifter och informationsöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Uppgifterna i användarregistret för LibNet.fi överlämnas inte regelbundet till tredje parter eller utanför EU eller EES. 

För att hantera prenumerationer kan uppgifter från registret överlämnas till förlag. Beroende på förlagets säte kan uppgifter även överlämnas utanför EU eller EES i enlighet med de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen (se dataskyddsbeskrivningen för LM Tietopalvelut Oy:s kundregister).

Principer för skydd av uppgifterna 

Uppgifterna i användarregistret för LibNet.fi finns sparade i den registeransvariges system, som har skyddats med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogram. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är dessutom skyddat med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Åtkomst och behörighet till uppgifterna i systemet innehas endast av vissa på förhand utsedda anställda hos den registeransvarige. Registrets uppgifter förvaras i ett låst och bevakat utrymme. 

Profilering

Registrets uppgifter används inte för profilering.

Den registrerades förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska meddelas skriftligen till den registeransvarige.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv och erhålla en kopia av uppgifterna. En begäran om insyn ska lämnas skriftligen till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, radera eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska kontakta den registeransvariges ansvarsperson för registret.