DATASKYDDSBESKRIVNING - LM Information Delivery kunder

Registeransvarig

LM Tietopalvelut Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-post:
FO-nummer: 1935926-7

Ansvarsperson för registret och/eller kontaktperson

LM Tietopalvelut Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-post:
FO-nummer: 1935926-7

Registrets namn

Kundregister för LM Tietopalvelut Oy

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

Uppgifterna i LM Tietopalvelut Oy:s kundregister används för att fullfölja kundavtal mellan den registeransvarige och den registrerade. Uppgifterna i registret används för hantering av prenumerationer, anmälningar, kontaktförfrågningar, kundärenden, marknadsföring och andra åtgärder som anknyter till kundrelationen. 

Om den registrerade inte lämnar nödvändiga uppgifter som krävs för hantering av prenumerationer, kan den registeransvarige inte ta emot den registrerades prenumerationer eller förbinda sig att fullfölja prenumerationsavtalet mellan den registeransvarige/-a och den registrerade.

Personuppgifternas bevaringstid

Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att hantera den registrerades kundrelation. Uppgifterna raderas när den lagstadgade bevaringstiden löper ut.

Registrets persongrupper och datainnehåll

Persongrupperna vars uppgifter kan behandlas utgörs av den registeransvariges kunder. 

I registret samlas grundläggande uppgifter om de registrerade, till exempel:
- namn
- adress
- telefon
- e-post

- IP-adress

Regelbundna informationskällor

Uppgifter lämnade av kunden.

Regelbunden överlåtelse av uppgifter och informationsöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

För att hantera kundens prenumerationer kan uppgifter från registret överlämnas till förlag. Beroende på förlagets säte kan uppgifter även överlämnas utanför EU eller EES i enlighet med de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen. 

Principer för skydd av uppgifterna 

Uppgifterna i LM Tietopalvelut Oy:s kundregister finns sparade i den registeransvariges system, som har skyddats med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogram. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är dessutom skyddat med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Åtkomst och behörighet till uppgifterna i systemet innehas endast av vissa på förhand utsedda anställda hos den registeransvarige. Registrets uppgifter finns i ett låst och bevakat utrymme. 

Profilering

Registrets uppgifter används inte för profilering.

Den registrerades förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom/henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska meddelas skriftligen till den registeransvarige. 

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv och erhålla en kopia av uppgifterna. En begäran om insyn ska lämnas skriftligen till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, radera eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska kontakta den registeransvariges ansvarsperson för registret.