Våra kundkategorier

Akademiska bibliotek och myndighetsbibliotek   LM Infor­ma­tion­stjänst är en pro­fes­sionell part­ner med det ser­viceut­bud som krävs för förvärv, admin­is­tra­tion och åtkomst av akademiska resurser. Vår per­son­liga ser­vice i kom­bi­na­tion med tekniska lös­ningar gör admin­is­tra­tio­nen enklare.
Medicinska bibliotek   Vi erb­juder skräd­darsy­dda och kom­pletta tjän­ster som stöd vid anskaffn­ing, hanter­ing, använd­ning och utvärder­ing av högk­val­i­ta­tiva med­i­cin­ska resurser. I vårt tjän­s­teut­bud ingår med­i­cin­ska resurspaket, tjän­ster för använd­ning och hanter­ing av e-resurser samt med­i­cin­ska e-böcker.
Folkbibliotek och skolbibliotek   Våra kun­der får en egen kon­tak­t­per­son och vår tjänst hjälper folk­bib­liotek med  cen­tralis­er­ade inköp av olika tryckta och elek­tro­n­iska resurser samt dagstid­ningar och tid­skrifter. Vår onlinetjänst Lib­Net är ett omty­ckt verk­tyg som gör det lätt att hantera prenu­mer­a­tionerna.
Företag   Vi erb­juder före­tag kost­nad­sef­fek­tiva inköp och admin­is­tra­tion av prenu­mer­a­tioner. Vårt utbud omfat­tar inhem­ska och inter­na­tionella dagstid­ningar, bran­schtid­skrifter, e-böcker, data­baser- all typ av media.  En cen­tralis­er­ing av inköpen som sparar både tid och pen­gar.
Förlag   Vi kan hjälpa för­lag med en samord­ning och admin­is­tra­tion. Vår kun­skap om mark­naden och våra sys­tem gör oss till en utmärkt samar­betspart­ner.