Vårt produktutbud

Prenumerations­tjänster   Genom LM Infor­ma­tion­stjänst är det lätt och för­mån­ligt att skaffa alla tit­lar som är vik­tiga för er organ­i­sa­tion, som högt upp­skat­tade inter­na­tionella akademiska jour­naler, tid­ningar, elek­tro­n­iska resurser eller tid­skrifter. Sam­tidigt är det lätt att hantera prenu­mer­a­tionerna under hela deras livs­längd.
e-böcker   Genom våra tjän­ster för e-böcker finner ni ett urval med hun­dra­tusen­tals tit­lar inom olika veten­skaper, e-bok­paket från olika för­lag, sam­lin­gar och enskilda tit­lar. Vi sköter också om förhan­dlin­gar gäl­lande licenser och använd­ningsvil­lkor.
Allt inom e-resurser   LM Infor­ma­tion­stjän­sts använ­dar- och hanter­ingstjän­ster för e-resurser under­lät­tar använd­ing, val, anskaffn­ing och hanter­ing av elek­tro­n­iska resurser. Vi erb­juder våra kun­der en kom­plett ser­vice samt avancer­ade tekniska lös­ningar under e-resurs­er­nas hela livs­längd.
Databaser   Vi till­han­dahåller våra kun­der full­text- och ref­er­ens­data­baser från världens ledande för­lag. Genom oss får ni också till­gång till behändiga nät­tjän­ster från inhem­ska och inter­na­tionella tid­ningar.